โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 14 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริงกับการเรียนรู้ในยุคความปกติใหม่ (new normal education) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม วิจัยในชั้นเรียน 0000 Ver1.pdf 2 พ.ย. 2565 10:05 พนาดร แสนใจ
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านห้องเรียนเสมือนจริงบนคลาวด์ตามวิถีใหม่ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาการข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิจัยในชั้นเรียน Pannathat-2563.pdf 25 มิ.ย. 2564 12:46 ปัณณทัต จำปากุล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วิจัยในชั้นเรียน 2563 พนาดร.pdf 18 พ.ค. 2564 15:15 พนาดร แสนใจ
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิจัยในชั้นเรียน PNT-2562.pdf 10 มิ.ย. 2563 11:24 ปัณณทัต จำปากุล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการคิด การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วิจัยในชั้นเรียน 2562 พนาดร แสนใจ.pdf 29 พ.ค. 2563 13:40 พนาดร แสนใจ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วิจัยในชั้นเรียน TUI2560.pdf 12 มี.ค. 2561 10:59 ปัณณทัต จำปากุล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) วิชา ง20238 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ วิจัยในชั้นเรียน 2020-01-26-20-04-00.png 13 มิ.ย. 2560 15:59 ปัณณทัต จำปากุล
ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องแรงระหว่างประจุและกฎของ คูลอมบ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 14 ว 30214 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิจัยในชั้นเรียน .pdf 17 ก.พ. 2558 15:46 นุชนาฏ ดอนนันชัย
การพัฒนาทักษะการอ่านอินพินโดยใช้ชุดแบบฝึกการผันเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วิจัยในชั้นเรียน .pdf 17 ก.พ. 2558 15:45 นุชนาฏ ดอนนันชัย
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิจัยในชั้นเรียน .4.pdf 17 ก.พ. 2558 15:24 นุชนาฏ ดอนนันชัย
การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานและติดตามผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ โดยใช้สัญญาการส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิจัยในชั้นเรียน .pdf 17 ก.พ. 2558 15:23 นุชนาฏ ดอนนันชัย
สัทบำบัด ( A Phonetic Therapy ) เพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า วิจัยในชั้นเรียน .pdf 17 ก.พ. 2558 15:22 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผลการศึกษาความเชื่อมโยงของโครงสร้าง Present Simple Tense ใช้ Subject and Verb Agreement ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วิจัยในชั้นเรียน Present Simple Tense.pdf 17 ก.พ. 2558 15:18 นุชนาฏ ดอนนันชัย
การศึกษาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิจัยในชั้นเรียน ม.4.pdf 17 ก.พ. 2558 15:12 นุชนาฏ ดอนนันชัย

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล