โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ”(Guide) หมายถึง ผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะแนะนำและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ โดยการฝึกทักษะต่างๆให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม มีคำปฏิญาณ และกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยมีการจัดองค์กรการบริหารตามข้อบังคับและนโยบายขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้มีการจัดอบรมขึ้น ณ หอประชุมชั้น 3
วันที่ 27 ก.ย. 2565 10:23 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 276 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล