โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือการประกาศตนของนักเรียน หรือบุคคลอื่น ๆ ว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นการแสดงตนให้เห็นว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิต ต่อไปต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ไม่ประพฤติตนไปในทางที่เสื่อม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 27 ก.ย. 2565 12:45 โดย สิรามล ดอนอินผล จำนวนที่ดู 374 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล