ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดแต่ละวิชา

 

ภาษาไทย      
เด็กหญิงนิยาพร โกศลพิศิษฐ์  ม. 3/3 ได้คะแนน 94 คะแนน  สูงสุดระดับโรงเรียน
       
คณิตศาสตร์      
เด็กหญิงรภิญญา แพรต่วน  ม. 3/3            ได้คะแนน 100 คะแนน      สูงสุดระดับประเทศ
เด็กหญิงพิชญธิดา ชิงถ้วยทอง  ม. 3/2  ได้คะแนน 100 คะแนน   สูงสุดระดับประเทศ
เด็กชายณัฐภัทร อดุลโภคาธร  ม. 3/5 ได้คะแนน 100 คะแนน   สูงสุดระดับประเทศ
เด็กหญิงธัญชนก จันทร์หอม ม. 3/3  ได้คะแนน 100 คะแนน   สูงสุดระดับประเทศ
เด็กหญิงภัทราพร ตันเจริญ  ม. 3/1 ได้คะแนน 100 คะแนน   สูงสุดระดับประเทศ
เด็กหญิงภคอร เอกธนาพรเดช ม. 3/5 ได้คะแนน 100 คะแนน   สูงสุดระดับประเทศ
       
วิทยาศาสตร์      
เด็กชายนิธิศ เกยานนท์    ม. 3/2 ได้คะแนน 82 คะแนน สูงสุดระดับโรงเรียน
       
ภาษาอังกฤษ      
เด็กชายณัฐภัทร อดุลโภคาธร  ม. 3/5 ได้คะแนน 94 คะแนน สูงสุดระดับโรงเรียน
       
       
       
       

                                      

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้ GPAX สูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงพิชญธิดา ชิงถ้วยทอง  ม. 3/2 3.95
เด็กหญิงสุพิชชา สิทธิพันธ์     ม. 3/5 3.95
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรลัมพ์   ม. 3/1 3.94
เด็กหญิงสิรภัทร สุขวิชัย   ม. 3/3 3.93

                                   


หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน วันที่ 29 มี.ค. 2562 08:56 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 5,691 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 29 มี.ค. 2562 09:11

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล