โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

     รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

                  1. นางสาวอารีย์   ธงชัยภูมิ    ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
           2. นายสุรศักย์   อัยราคม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3. นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์ ผู้แทนครู กรรมการ
  4. นายกำพล  เวหน ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  5. นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6. นางสมถวิล  รัตนมาลัย ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  7. พระสิงห์ ภทฺทมุนี ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  8. พระศุรจิตต์  อาภากโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  9. นางสาวปฏิมา  พูนทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10. รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11.นายสมศักดิ์  อติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  12.นายชัชวาลย์  พันพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  13. นางสาวระเบียบ ก่อเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  14. พันตำรวจเอกวิชิต บุญชินภูมิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  15. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   กรรมการและเลขานุการ


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล