โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 นายวุฒิชัย  วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 นางสาวสุดารัตน์  เจียมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


 

 

 

 

 นาย/นาง/นางสาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 
นาย/นาง/นางสาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล