โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


 

center
นางสาววิไล  โพธิศัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 


นางสาวชมพูนุท  จรวิรัตน์
ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 
นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางสาวดาวใจ  แสงสุวรรณ
ครู คศ.1


นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
ครู คศ.1

 


นางสาววนิชา  สรชัย
ครูผู้ช่วย
 


นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
ครูผู้ช่วยนางสาวจันทิมา  สุขดี
ครูพิเศษ

 


นายรัฐเขตต์  หิรัญ
ครูพิเศษ


นายสิรภพ  โพธิมา
ครูผู้ช่วย


นส.มณฑกาญจน์  ศิริมงคล
ครูพิเศษ

นางสาวสุทธินี  ชัยมาตย์
ครูพิเศษ

 
   

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล