โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 


 

นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  


 


นางมานิตา  เจริญองอาจ
ครู คศ.3 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางจิระประภา  จันทร์ศรี
ครู คศ.3


นางสาวชุติมา  ชำนิ
ครู คศ.3

นางกุลญานิษฐ์  อาทิตย์โชติ
ครู คศ.3


นางพัชรินทร์  พุทธลีลาศ
ครู คศ.2


นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
ครู คศ.2

นายดนัย  ขันทอง
ครู คศ.1


นางสาวปภัสรา  ตาสุข
ครู คศ.1


นางสาวกาญธนา  
ลออสิริกุล
ครู คศ.1

นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี  เชื้อสะอาด
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรา  ศรีพูล
ครูผู้ช่วย


นางสาววรรณิศา อินพล
ครูพิเศษ


นายสหราช บุญมีพิพิศ
ครูพิเศษ


นางสาวกรรณิการ์  อินทะโก

ครูพิเศษ


นายฤทธิเดช  จารุสัมฤทธิ์
ครูพิเศษ
 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล