โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 


 

นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  


นางมานิตา  เจริญองอาจ
ครู คศ.3 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นายอภิชัย  จิตรไพศาล
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางจิระประภา  จันทร์ศรี
ครู คศ.3


นางนิตยา  นาโควงษ์
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา  ชำนิ
ครู คศ.3


นางกุลญานิษฐ์  อาทิตย์โชติ
ครู คศ.3


นางพัชรินทร์  พุทธลีลาศ
ครู คศ.2

นางสาวกรรณ์ษฌา  คุ้มทอง
ครู คศ.2


นางสาวกัลยา  ทานกระโทก
ครู คศ.1


นายดนัย  ขันทอง
ครู คศ.1

นางสาวปภัสรา  ตาสุข
ครู คศ.1

นางสาวอิสราภรณ์  สืบสาย
ครูคศ.1

นางสาวกาญธนา  
ลออสิริกุล
ครู คศ.1


นางสาวนันท์นิชา  ธีระจาตุพัฒน์
ครู คศ.1


นางสาวอัญชลี  เชื้อสะอาด
ครู คศ.1

 


นางสาวณัฐวรา  ศรีพูล
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวสุภาพร  บุญพิมพ์
ครูพิเศษ

 


นางสาวธัญลักษณ์  ไสยพันธ์
ครูพิเศษ
 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล