โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 


 

นางสาวชุติมา  ชำนิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  


นางมานิตา  เจริญองอาจ
ครู ค.ศ.2 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางนิตยา  นาโควงษ์
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวสมพิศ  เอี่ยมสุวรรณ
ครู คศ.2

นายพิสิฐชัย  เรืองนุ่น
ครู คศ.3

   
ว่าที่ร้อยต
รีสงัด  นาคสิงห์
ครู คศ.3
 


นางสาวจิรา  บุญรักษ์
ครู คศ.2นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.2

 


นางสาวกรรณ์ษฌา  คุ้มทอง
ครู คศ.2

 


นางพัชรินทร์  พุทธลีลาศ 
ครู คศ.2


นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม
ครู ค.ศ.1

นางสาวสุพัตรา  เกิดทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ณพัต  ทรัพย์พล
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวกัลยา  ทานกระโทก
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวอารีรัตน์  ศรีกะชา
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวปภัสรา  ตาสุข
ครูผู้ช่วย
 

นายดนัย  ขันทอง
ครูผู้ช่วย

 

นายอภิชัย  จิตรไพศาล
ครูผู้ช่วย
 


 

นางสาวดวงใจ  อุตตรา
ครูพิเศษ
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล