โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางจารุวรรณ  กอสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 


นายเทวัญ  ดีจรัส
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


 


นางสาวนพรัตน์  วารูปสีดำ
 ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นายภัสส์กุญช์  ศิริศวร์ชยุต
ครู คศ.3

 

นายตรัยย์เดช  ชุมเดช
ครู คศ.3
 

นางสุภาพ  แสงนวกิจ
ครู คศ.3

 

นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
ครู คศ.3
 

นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
ครู คศ.3

 

นางละมุน  บำรุงศิริ 
ครู คศ.3

 

นายสมควร  สุรเนตร
ครู คศ.3

 

นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน
ครู คศ.3

 

นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
ครู คศ.2

 

นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
ครู คศ.2

 

นายไชยวุฒิ  พิยะ
ครู คศ.1

 

นางสาวสมฤทัย  คงงาม
ครู คศ.2

 

นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
ครู คศ.2

 

นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
ครู คศ.1

 

นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ครู คศ.2

 

นางสาวศิรประภา  จ่านาค
ครู คศ.1

 

นางสาวนฤมล  เรืองจาบ
ครู คศ.1

 

นางสาววริษฐา  ศรีแพทย์
ครูผู้ช่วย

 

นายอนุสรณ์  คงสว่าง
ครูผู้ช่วย

 

นายพิชิต  สามารถ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวฤทัยทิพย์  ฉันวิจิตร
ครูผู้ช่วย

 

นายยศวีร์  หาสนาม
ครูผู้ช่วย

 

 


 
     

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล