โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 


นายไชยวุฒิ  พิยะ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 


นายเทวัญ  ดีจรัส
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายปัณณทัต  จำปากุล
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายตรัยย์เดช  ชุมเดช
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน
ครู คศ.3

นางละมุน  บำรุงศิริ 
ครู คศ.3


นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
ครู คศ.3

 

นายสมควร  สุรเนตร
ครู คศ.3

นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร
ครู คศ.3

นางสาวนพรัตน์  วารูปสีดำ
 ครู คศ.3

นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
ครู คศ.3

นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ครู คศ.3

นางสาวสมฤทัย  คงงาม
ครู คศ.2

นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์

ครู คศ.2

นางสาวนฤมล  เรืองจาบ
ครู คศ.1

นางสาววริษฐา  ศรีแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวพรชนก อารมณ์สุขโข
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต

ครู คศ.1

นายอนุสรณ์  คงสว่าง
ครู คศ.1


นายพิชิต  สามารถ
ครู คศ.1


นางสาวฤทัยทิพย์  ฉันวิจิตร
ครู คศ.1

นายยศวีร์  อมรโชติเศรษฐ์
ครู คศ.1


นางสาวอภิชญา  เสริมสิน
ครู คศ.1


นางสาวกมลวรรณ  งามยิ่งไพศาล
ครู คศ.1


นางสาวอ้อมจิตร  แป้นบรรจบ
ครู คศ.1


นางสาวอภิญญา  ศรีสุข
ครู คศ.1


นางสาวนริศราภรณ์​ ภิญโญภาพ
ครู คศ.1

นางสาวสิริยา ไทยภักดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวกุสุมา อุบลม่วง
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิรามล ดอนอินผล
ครูพิเศษ


นางสาวอนุสรา ชาโชติ
ครูพิเศษ

นางสาวประภัสสร กรัดสุข
ครูพิเศษ

 

   

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล