โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายไชยวุฒิ  พิยะ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 


นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนฤมล  เรืองจาบ
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายปัณณทัต  จำปากุล
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายตรัยย์เดช  ชุมเดช
ครู คศ.3
 

นายเทวัญ  ดีจรัส
ครู คศ.3
 

นางสาวเบญจมาศ  ช่างเกวียน
ครู คศ.3

 

นางละมุน  บำรุงศิริ 
ครู คศ.3

 

นางจารุวรรณ  กอสกุล
ครู คศ.3

 

นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
ครู คศ.3

 

นายสมควร  สุรเนตร
ครู คศ.3
 

นายพนาดร  แสนใจ

ครู คศ.3

 

นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร
ครู คศ.3

 

นางสาวนพรัตน์  วารูปสีดำ
 ครู คศ.3
 

นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
ครู คศ.3

 

นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
ครู คศ.2

 

นางสาวสมฤทัย  คงงาม
ครู คศ.2


นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง

ครู คศ.2
 

นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์

ครู คศ.2

นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
ครู คศ.1

นางสาววริษฐา  ศรีแพทย์
ครู คศ.1


ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต

ครู คศ.1


นายอนุสรณ์  คงสว่าง
ครู คศ.1

นายพิชิต  สามารถ
ครู คศ.1


นางสาวฤทัยทิพย์  ฉันวิจิตร
ครู คศ.1


นายยศวีร์  อมรโชติเศรษฐ์
ครู คศ.1


นางสาวอภิชญา  เสริมสิน
ครู คศ.1


นางสาวกมลวรรณ  งามยิ่งไพศาล
ครู คศ.1


นางสาวอ้อมจิตร  แป้นบรรจบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา  ศรีสุข
ครูผู้ช่วย


นางสาวนริศราภรณ์​ ภิญโญภาพ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิริยา ไทยภักดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวกนกภรณ์ ภูจอม
ครูพิเศษ

นางสาวจิณณ์ญาดา ชัยรถ
ครูพิเศษ


นายวุฒิวัฐ ก๋าใจ
ครูพิเศษ

   

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล