โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


 

นางเอื้องฟ้า  โมงขุนทด

ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 


 


นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นายสมโภชน์  รักปราการ

ครูคศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายฉัตรชัย  อินดี
ครู คศ.3

นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์
ครู คศ.3

นางสาววันอัยชาห์  บุญมาเลิศ
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์  บุญช่วย
ครู คศ.1


นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
ครู คศ.1


นายจักษ์ศุภัสช์  เศรษฐภัคสุข
ครูผู้ช่วย


นางสาวฐิตินันท์  ขีดดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวอารียา วงศ์มนตรี
ครูพิเศษ


นายทันตะ คงนวล
ครูพิเศษ

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล