โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

 


นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
ครู คศ.3

 


นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
ครู คศ.3
 
นางสาววงเดือน  วันณี

ครู คศ.1

 

นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
ครูผู้ช่วย


นายสราวุธ  โพธิชาติ
ครูผู้ช่วย

 

นายภีรินทร์  บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นายเนรมิตร  พานะโส
ครูผู้ช่วย

นางสาวชฎาพร  ศุกร์มณี
ครูพิเศษ


นางสาวรวิภา  บุญภิรมย์
ครูพิเศษ

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล