โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

 


นางสาววงเดือน  วันณี

ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


 


นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
ครู คศ.3


นายสราวุธ  โพธิชาติ
ครูผู้ช่วย

นายเนรมิตร  พานะโส
ครูผู้ช่วย

นายภีรินทร์  บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชฎาพร  ศุกร์มณี
ครูผู้ช่วย

 
 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล