โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางสาวจุฑามาศ  คนธนรัตน์กุล

ครู คศ.2 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 


นางขวัญเรือน  กันภัย

ครู คศ.2 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์
ครู คศ.3

นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์
ครู คศ.3

นางสุมณฑา  ปางลิลาศ

ครู คศ.2

นางฐิติพร  เรืองนุ่น
ครู คศ.2


นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ครู ค.ศ.2


ว่าที่ ร.อ.เจษฎา  ทองมี
ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล