โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางขวัญเรือน  กันภัย

ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 


นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 


นางสาวจุฑามาศ  คนธรัตน์กุล

ครู คศ.2 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์
ครู คศ.3

นางสุมณฑา  ปางลิลาศ

ครู คศ.2

นางฐิติพร  เรืองนุ่น
ครู คศ.2
 


นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ครู คศ.3

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล