โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 

นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
ครู คศ.1
หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางศิวรินทร์  แซ่เฮ้ง
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางสาวปัญญา  วิวัฒวันทนา
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ

ครู คศ.3

นางสาววรรณวิมล  ฉัตรวรกิจพานิช
ครู คศ.2


นางพนิดา  สุนทรพิทักษ์กูล
ครู คศ.3


นางจริยา  เจียมจิตต์

ครู คศ.2


นางเวียงพร  จันทร์มหา
ครู คศ.3

นางกัลยาณี  พ่วงบัว
ครู คศ.3

นางสุธามาศ  พลอยสวาท
ครู คศ.2

นายทิวาชาติ  เชื้อศรี
ครู คศ.1

นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
ครู คศ.1


นายมงคล  จำปาแฝด
ครู คศ.1นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง
ครู คศ.1


นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา  วังคำหาญ​
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชญา  ตันพัฒนาศิริกุล​
ครูผู้ช่วยนางสาวกนกนิภา  เสียงสกุลไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกกร  บุญเกิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี  ใจรักเรียน
ครูผู้ช่วยนางสาวพัสวี  มุขตา
ครูผู้ช่วยนางสาวปาณิสรา  ทองเนื้อห้า
ครูผู้ช่วย
 
  Foreign Teacher  


MR.Vilmantas Kilinskas

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 
     
     

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล