โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นางกัลยาณี  พ่วงบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางสุธามาศ  พลอยสวาท

ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางสาวกรรณิการ์  นาเวศรัตนากร
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวเย็นตา  จิระโสภณรักษ์

ครู คศ.2

นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ

ครู คศ.3


นางพนิดา  สุนทรพิทักษ์กูล
ครู คศ.3


นางจริยา  เจียมจิตต์

ครู คศ.2

 

นางเวียงพร  จันทร์มหา
ครู คศ.3

 

นางสาววรรณวิมล  ฉัตรวรกิจพานิช
ครู คศ.2

 

นายทิวาชาติ  เชื้อศรี
ครู คศ.1

 

นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
ครู คศ.1

 

นายมงคล  จำปาแฝด
ครู คศ.1

 

นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
ครู คศ.1


นางศิวรินทร์  แซ่เฮ้ง
ครู คศ.1


นางสาวปัญญา  วิวัฒวันทนา
ครู คศ.1

นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง
ครูผู้ช่วย

นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชญา  ตันพัฒนาศิริกุล​
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลพรรณ  สุดใจ
ครูพิเศษ

นางสาวประภัสสร  ทองสุข
ครูพิเศษ

นางสาวพัดชา  ก้อนทองคำ
ครูพิเศษ
 
 
  Foreign Teacher  


MR.Vilmantas Kilinskas

 

 


 

  

 

 


 

 

 

 
     
     

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล