โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางศิวรินทร์  แซ่เฮ้ง
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางสาวปัญญา  วิวัฒวันทนา
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางกัลยาณี  พ่วงบัว
ครู คศ.3


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ

ครู คศ.3


นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณ
ครู คศ.2


นางสาววรรณวิมล  ฉัตรวรกิจพานิช
ครู คศ.2


นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
ครู คศ.1


นางสาวพัชรา รักษ์แก้ว
ครู คศ.1


นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
ครู คศ.1


นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
ครู คศ.1


นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง
ครู คศ.1


นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง
ครู​ คศ.1


นางสาวเพชญา  ตันพัฒนาศิริกุล​
ครู​ คศ.1


นางสาวอภิญญา  วังคำหาญ​
ครู​ คศ.1


นางสาวพัชรี  ใจรักเรียน
ครู​ คศ.1


นางสาวชนกกร  บุญเกิด
ครู​ คศ.1


นางสาวปาณิสรา  ทองเนื้อห้า
ครู​ คศ.1


นางสาวพัสวี  มุขตา
ครู​ คศ.1


นางสาวกนกนิภา  เสียงสกุลไทย
ครู คศ.1


นายอรรถชัย  ประวันโต
ครูผู้ช่วย


นางสาววชิราภรณ์ อินทะสอน
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 
Foreign Teacher
 

MR.Vilmantas Kilinskas

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 
     
     

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล