โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 
 


นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 


นางศิวรินทร์  แซ่เฮ้ง
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
ครู คศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางกัลยาณี  พ่วงบัว
ครู คศ.3


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ

ครู คศ.3


นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณ
ครู คศ.2


นางสาววรรณวิมล  ฉัตรวรกิจพานิช
ครู คศ.2


นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
ครู คศ.2


นางสาวธัญธิดา โชคคณาพิทักษ์
ครู คศ.2


นายเธียรธรรม  ธรรมโยธินสกุล
ครู คศ.2


นางสาวพัชรา รักษ์แก้ว
ครู คศ.1


นางสาวปัญญา  วิวัฒวันทนา
ครู คศ.1


นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง
ครู คศ.1


นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง
ครู​ คศ.1


นางสาวเพชญา  ตันพัฒนาศิริกุล​
ครู​ คศ.1


นางสาวอภิญญา  วังคำหาญ​
ครู​ คศ.1


นางสาวชนกกร  บุญเกิด
ครู​ คศ.1


นางสาวพัสวี  มุขตา
ครู​ คศ.1


นางสาวกนกนิภา  เสียงสกุลไทย
ครู คศ.1


นายวัชรธร  ประวันโต
ครู คศ.1


นางสาวพิชยา ตรงวิริยะสุทธิ
ครูผู้ช่วย


นางสาววิภาดา ทองคำเภา
ครูพิเศษ


นายปฐวี รามฤทธิ์
ครูพิเศษ


นางสาวณัฎฐิญา กึ่งวงศ์
ครูพิเศษ


 

 
 

 

 

 

 
Foreign Teacher
 


 

 

 

 
     
     

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล