โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

   
  นายปรัชญา  โชโต
ครู คศ.2
 
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
นางสาวภรณ์ทิพย์  สายสมบัติ
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
ครู คศ.1
นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
ครู คศ.1
หน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หัวหน้างานลูกเสือ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 

 
  นางสาวดาวใจ  แสงสุวรรณ
ครู คศ.2
 
รองหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หัวหน้างานยุวกาชาด  


 
นางอัมพร  สีดา
ครู คศ.2
นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
ครู คศ.3
 
  หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์


 

 
นายปรัชญา  โชโต
ครู คศ.2
นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
ครู คศ.2
 
  หัวหน้างานรักษาดินแดน  


 
 
นางสาวเขมณัฏฐ์  ไตรรัชต์ธนสาร
ครู คศ.1
นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
ครู คศ.2
 
  หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  
     
     

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล