โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นางสาวภูริตา   มีวัฒนะ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 

 

                 -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
                 -   กลุ่มพัฒนาระบบนโยบายแผนงานและบุคคล

นางอำไพวัลย์   วงศ์ใหญ่

                 -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
                 -   กลุ่มส่งเสริมคุณภาพงานสินทรัพย์

 

                                  

                                   นางพนมพร   แถ้วถาวร
                           -   งานสำนักงานงบประมาณและบุคคล
                           -   งานสารบรรณ

นางอำไพวัลย์   วงศ์ใหญ่
งานการเงินและบัญชี

 

 

นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
งานสำนักงานผู้อำนวยการ

   นางรุ่งทิวา  รอดภัย
งานพัสดุและสินทรัพย์

 

นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวภูริตา   มีวัฒนะ  
งานตรวจสอบการเงินภายในสถานศึกษา

 

นางสาวภูริตา   มีวัฒนะ  
งานควบคุมภายใน

   

นางมานิตา  เจริญองอาจ
งานแผนงาน

   

    นางสาวธนัญภรณ์   รื่นเริง 
-   งานสารสนเทศ
-   งานรับนักเรียน

   

นางละมุน   บำรุงศิริ
งานบุคคล

   

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล