โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 

 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 

นางกัลยาณี  พ่วงบัว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางมานิตา เจริญองอาจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 

 
นางสิรินาถ  มีสรรพวงศ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

นายเทวัญ   ดีจรัส
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ

 

นางละมุน  บำรุงศิริ
หัวหน้างานอัตรากำลัง
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
หัวหน้างานวินัยและนิติกร

นางฐิติพร  เรืองนุ่น
หัวหน้างานสารบรรณ

 

นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง  
หัวหน้างานสารสนเทศ
หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 

นางสาวศิรประภา   จ่านาค  
หัวหน้างานควบคุมภายใน
หัวหน้างานสำนักงานงบประมาณและบุคคล

นางรุ่งทิวา  รอดภัย
หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์

นางสาวจันทิมา  เจี้ยงรักษา
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางมานิตา  เจริญองอาจ
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

นางสาววันเพ็ญ  แหวนทอง
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

 

 

   

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล