โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 


นายอนุชิต นาสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 


นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นางกุลญานิษฐ์  อาทิตย์โชติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              
 
                

นายสิรภพ  โพธิมา
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวชุติมา  ชำนิ
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
นายไชยวุฒิ พิยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวสรัญญา บุญมาก
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายฉัตรชัย อินดี
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
 
นายภีรินทร์ บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางขวัญเรือน กันภัย
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธัญญวิทย์ วุฒิสว่างวงศ์
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
หัวหน้างาน              
 
                

นายปรัชญา โชโต
  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางสาวภรณ์ทิพย์ สายสมบัติ
      
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 
 
นายปรัตถกร ยิ้มเนียม
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
หัวหน้างานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาฯ

นางกุลญานิษฐ์  อาทิตย์โชติ
หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการเรียนการสอน
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นายธัญญวิทย์ วุฒิสว่างวงศ์
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 
นางสาวสมฤทัย คงงาม
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
 

นางเบญจมาศ ช่างเกวียน
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
 

นายปัณณทัต จำปากุล
      
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานเว็บไซต์โรงเรียน

 นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
  
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 

นายไชยวุฒิ พิยะ
  
หัวหน้างานห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์
พลังสิบ


นางสาวกมลวรรณ งามยิ่งไพศาล
      
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษทางภาษา


นายเทวัญ ดีจรัส
หัวหน้างานโอลิมปิกวิชาการ

นางสาวชุติมา ชำนิ
หัวหน้างานตารางสอน

นางธมนวรรณ พลกล้า
หัวหน้างานห้องสมุด 

นางสาวนาตยา สารีโท
  
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ
หัวหน้างานภูมิปัญญาไทย

 นายวรานนท์ พวงภู่
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

นางรุ่งทิวา วรรณชาลี
  
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 

นายธนภูมิ พุ่มจันทร์
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
หัวหนางานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

นางสาวสรัญญา บุญมาก
หัวหน้างานบริการ ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา
 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล