โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

นางสาวสุดารัตน์  เจียมสุวรรณ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  

 

                            

             นางสาวสุกัญญา  อรุณชาติ
-   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
-   กลุ่มสำนักงานวิชาการ

                    

                  นางสาวสมพิศ  เอี่ยมสุวรรณ
           -  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
           -  กลุ่มพัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ 

              
 

   -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
   -   กลุ่มส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ

             

             นางสาวสุกัญญา  อรุณชาติ
                 
งานสำนักงานวิชาการ

 

 

                                      

                 นางสาวสมพิศ  เอี่ยมสุวรรณ
  -   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  -   งานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
  จัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

              

       นางสาววรรณวิมล  ฉัตรวรกิจพานิช
      -   
งานโรงเรียนมาตราฐานสากล
      -   งานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

 

               

                 นายพนาดร  แสนใจ
     -   งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
     -   งานเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

                   

                      นางศิริมา  เจนจิตมั่น
           งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

              

                     นางสาวสมฤทัย  คงงาม
               
      งานวิจัยและพัฒนา

               

           นางสาวสุภาภรณ์  โพสิทธิ์วิญญู
   
   งานบริการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
                  

                      นางอัจฉรา  สำราญ
               
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

              

                   นายไชยวุฒิ  พิยะ
    งานพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ EIS/DPT    

               

                   นางสุรีพร  แตงเล็ก
                      งานห้องสมุด
                 

                 ว่าที่ร้อยตรีสงัด  นาคสิงห์
                    งานวัดผลประเมินผล
              

 
               

             นางสาวดาวใจ  แสงสุวรรณ
     
  งานธนาคารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

                  

                นางสาวเบญจมาศ   ช่างเกวียน
                        
งานทะเบียนวัดผล

                 
          
 
                 

                    นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว
   งานห้องเรียนพิศษ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถ
   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SSP)
   หลักสูตรส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์
   คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SP2)
               
               
 

                 

                 นางพรรัตน์  หวังวงศ์เจริญ
                    งานเศรษฐกิจพอเพียง

             

               

                

                 นางพรพรรณ  ฤทธิ์สำเร็จ
    งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายนอก

               
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              
 
                


  นางสาววิไล  โพธิศัย
  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


  นางสาวชุติมา  ชำนิ
      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                

                   นางจารุวรรณ  กอสกุล
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


    นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นายฉัตรชัย  อินดี
    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   

   นายศิริพร แทนบุญ  

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 นางนุชนาถ  อินทรวิจิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี


นางกัลยาณี  พ่วงบัว
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล