โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

          

 

 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
               
นางนิตยา    นาโควงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  นายวรานนท์  พวงภู่
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

 
นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
หัวหน้างานคณะะนักเรียน
นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะผู้เรียน
 
 
                      
   
หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน

  
นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชนะศักดิ์  ไชยกาล
หัวหน้าคณะสุนทรสมุทร (สีม่วง)

  

นางสาวณัฏฐรี   พิณพาทย์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  นายวรานนท์  พวงภู่
หัวหน้าคณะสมุทรอนุสรณ์ (สีนำเงิน)

  
นายพนาดร  แสนใจ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายภีรินทร์  บัวทอง
หัวหน้าคณะสมุทรสามัคคี (สีชมพู)

   
นางสาวนาตยา  สารีโท
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


นายสมโภชน์  รักปราการ

หัวหน้าคณะสมุทรไมตรี (สีแดง)

     

  นางรุ่งทิวา   วรรณชาลี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นายมงคล  จำปาแฝด
หัวหน้าคณะวิริยะสมุทร (สีเหลือง)

 นายดนัย   ขันทอง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล