โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

          

 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
               
นางนิตยา    นาโควงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  นายวรานนท์  พวงภู่
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

 
นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
หัวหน้างานคณะะนักเรียน
 
นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
นางสาวอัจฉรา  เตชะนันท์
งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะผู้เรียน
 
 
                      
   
หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน

  

นางสาวรังสิมา   กลิ่นเสียงดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายไชยวุฒิ พิยะ
หัวหน้าคณะสุนทรสมุทร

  

นางสาวณัฏฐรี   พิณพาทย์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นายสมโภชน์  รักปราการ

หัวหน้าคณะสมุทรอนุสรณ์

  
นางสาวดาวใจ  แสงสุวรรณ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายอนุสรณ์  คงสว่าง
หัวหน้าคณะสมุทรสามัคคี

   

  นางสาวภทรพรรณ  สุขพงษ์ศรี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายอรรถพล  สุริยวาลย์
หัวหน้าคณะสมุทรไมตรี

     

  นางรุ่งทิวา   วรรณชาลี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพิชิต  สามารถ
หัวหน้าคณะวิริยะสมุทร

 นายดนัย   ขันทอง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล