โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

          

 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
                    
               
                     นางนิตยา    นาโควงษ์
      -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          
      -   กลุ่มพัฒนาระบบงานบริหารกิจการนักเรียน
                       
 
                     นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ
        -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
        -   กลุ่มส่งเสริมคุณภาพงานกิจการนักเรียน
                      
 
                         นางนิตยา    นาโควงษ์
                  -   งานสำนักงานกิจการนักเรียน   
                  -   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  นายวรานนท์  พวงภู่
   งานส่งเสริมประชาธิปไตย

                      
 
                      นางรุ่งทิวา  วรรณชาลี
                  -   งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
                  -   งานสมาคมผู้ปกครองและครู
     
 
         นางชื่นจิต   ชุนหกร
 งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะผู้เรียน
                     
 
                     
        งานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
             

           นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ
งานป้องกันและแก้ไขสารเสพติดและภัยทางสังคม
                                  
                         
 
                     
 
                         นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
                          งานคณะนักเรียน
 
                      
 
หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน

  

นางสาวรังสิมา   กลิ่นเสียงดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายไชยวุฒิ พิยะ
หัวหน้าคณะสุนทรสมุทร

  

นางสาวณัฏฐรี   พิณพาทย์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางสาวนวลนฤมล นามจำปี

หัวหน้าคณะสมุทรอนุสรณ์

  

นางชื่นจิต   ชุนหกรณ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นายกิตติศักดิ์  คงเทียน
หัวหน้าคณะสมุทรสามัคคี

   

  นางสาวภทรพรรณ  สุขพงษ์ศรี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายมงคล   จำปาแฝด
หัวหน้าคณะสมุทรไมตรี

     

  นางรุ่งทิวา   วรรณชาลี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพนาดร   แสนใจ
หัวหน้าคณะวิริยะสมุทร

 นายดนัย   ขันทอง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล