โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 

 

 

 

 


นาย/นาง/นางสาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

นางจารุวรรณ   กอสกุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    
 

นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ
หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไป

 
นาย/นาย/นางสาว
หัวหน้างานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งฯ
หน้างานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
หัวหน้างานยานพาหนะ

นาง/นาย/นางสาว
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

 
 
นางจารุวรรณ   กอสกุล
หัวหน้างานสวัสดิการ

นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยนางณิชกุล  สิริมงคลกาล
หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 
 
นางสุมณฑา   ปางลีลาศ
หัวหน้างานโภชนาการ
 
นายสมยศ   ยอดกาวี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
center

นางสาววิไล  โพธิศัย
หัวหน้างานวารสารโรงเรียน
 
 
นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
หัวหน้างานอนามัย
 
นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
หัวหน้างานห้องเรียนและซ่อมบำรุง
 
นายพนาดร    แสนใจ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
 
นางพนิดา  สุนทรพิทักษ์กูล
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
 
นางสาวปรัชพร    ปรัชญาชูวงศ์
หัวหน้างานจัดเลี้ยง
 
 

                       

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล