โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School


นางชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

      

                             
                      -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป             
                      -   กลุ่มพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป  

   

                                นายเกียรติพงษ์  วงศ์ธนานันท์
                         -   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
                         -   กลุ่มส่งเสริมคุณภาพงานบริหารทั่วไป


นางกรวรรณ   จันทร์มหา
งานสำนักงานบริหารทั่วไป
 
 

     

                              นายเกียรติพงษ์  วงศ์ธนานันท์
                    -   งานอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
                    -   งานลูกจ้างประจำ
                    -   งานยานพาหนะ

 
นางจริยา   เจียมจิตต์
งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

นายธนัชพงศ์  รุ่งสิริชัยรักษ์
งานรักษาความปลอดภัย

 
นางสุมณฑา   ปางลีลาศ
งานโภชนาการ
 
นายสมยศ   ยอดกาวี
งานโสตทัศนูปกรณ์
         ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุง
 
นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
งานอนามัย
 
นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
งานห้องเรียนและซ่อมบำรุง

 

 
นายพนาดร    แสนใจ
งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
 

                                 

นางพนิดา  สุนทรพิทักษ์กูล
งานศูนย์วิทยบริการ

 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล