โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 
 

 

 

 

 


นางสาว/นาง/นาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

 

 


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไปฯ
หัวหน้างานสวัสดิการ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

 
นายธนัชพงศ์ รุ่งสิริชัยรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
หัวหน้างานยานพาหนะ
 

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


 
center
นางสาววิไล  โพธิศัย
หัวหน้างานวารสารโรงเรียน


 

นางสุมณฑา   ปางลีลาศ
หัวหน้างานโภชนาการ
 


นายสมยศ  ยอดกาวี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
 

นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
หัวหน้างานอนามัย
 
นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
หัวหน้างานห้องเรียนและซ่อมบำรุง
 

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต

 
นางพนิดา  สุนทรพิทักษ์กูล
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
 


นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์

หัวหน้างานจัดเลี้ยง

 
 
 
 
 
 
 

                      

 

 

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล