โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไป
และงานนิเทศติดตาม
หัวหน้างานสวัสดิการ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

 


นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสาธารณูปโภค
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรลูกจ้างประจำและชั่วคราว
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
 
นายธนัชพงศ์ รุ่งสิริชัยรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวฯ
หัวหน้างานยานพาหนะ
 

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


 
center
นางสาววิไล  โพธิศัย
หัวหน้างานวารสารโรงเรียน


 

นายตรัยย์เดช ชุมเดช
หัวหน้างานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
นางเอื้องฟ้า  โมงขุนทด
หัวหน้างานอนามัย
 

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต
หัวหน้างานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

นางสาวอภิชญา เสริมสิน
หัวหน้างานห้องเรียนคุณภาพ
และห้องวิทยบริการ
 

นางสาววันอัยชาห์ บุญมาเลิศ
หัวหน้างานโภชนาการ

 

นางสาววรรธิดา ชอบจิต
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและการกุศล

 

นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร
หัวหน้างานรับนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.........................................
หัวหน้างานจัดเลี้ยง
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      

 

 

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล