โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไป
และงานนิเทศติดตาม
หัวหน้างานสวัสดิการ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 

 


นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสาธารณูปโภค
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรลูกจ้างประจำและชั่วคราว


 
นายธนัชพงศ์ รุ่งสิริชัยรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวฯ
หัวหน้างานยานพาหนะ
 

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


 
center
นางสาววิไล  โพธิศัย
หัวหน้างานวารสารโรงเรียน


 

นายตรัยย์เดช ชุมเดช
หัวหน้างานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม


นายสมยศ  ยอดกาวี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
หัวหน้างานอนามัย

นางสาวอภิชญา เสริมสิน
หัวหน้างานห้องเรียนคุณภาพและห้องวิทยบริการ
 

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต
หัวหน้างานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์

หัวหน้างานจัดเลี้ยง
 

นางสาววันอัยชาห์ ลาเตะ
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาววรรธิดา ชอบจิต
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและการกุศล
 
 
 
 
 

                      

 

 

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล