โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 

 
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 


นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไปฯ
หัวหน้างานสวัสดิการ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

 
นายธนัชพงศ์ รุ่งสิริชัยรักษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
หัวหน้างานยานพาหนะ
 

นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


 
center
นางสาววิไล  โพธิศัย
หัวหน้างานวารสารโรงเรียน


 

นางสุมณฑา   ปางลีลาศ
หัวหน้างานโภชนาการ
 


นายสมยศ  ยอดกาวี
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
 

นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
หัวหน้างานอนามัย
 

นางสาวอภิชญา เสริมสิน
หัวหน้างานห้องเรียนและซ่อมบำรุง

 

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย นกโต
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต

 

นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์

หัวหน้างานจัดเลี้ยง
 
 

 นาย/นางสาว/นาง
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ
 
 
 
 
 
 

                      

 

 

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล